services

forms

resources

multimedia

eparticipation

Chat separater Blogs

separater

Forum
facebook

888 ነፃ ጥሪን በመደወል
የሚከተሉትን መረጃዎች ያግኙ

 • የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት
 • የማህበራዊ ዋሰትና ኤጀንሲ
 • የመንገድ ትራንሰፖርት ባለስልጣን
 • የአዲሰ አበባ ከተማ የመሬት አሰተዳደር
 • ብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ
 • ግብርና ሚኒሰቴር
 • ኦሮሚያ ፍርድ ቤት
 • ኦሮሚያ ፍትሕ ቢሮ
 • ኦሮሚያ ኢንዱሰትሪ እና ከተማ ልማት ቢሮ
 • ኦሮሚያ ኢንቨሰትመንት ቢሮ
 • ውጪ ጉዳይ
 • መሬት አስተዳደር

Ethiopia

የመንግስት ፖርታሎች

 

 

WoredaNet Info

በኢትዮጵያ የክልል መንግስታዊ ተቋማትን የተመለከቱ ድረ-ገፆች

ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ
የልቅኀት ማእከል
ግብርና ልማት ቢሮ
ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት
ውሃ ሃብት ልማት ቢሮ
ብዙሀን መገናኛ ኤጄንሲ
ገጠር መንገዶች ባለስልጣን
የመንግስት ኮሙኒኼሽን ጉዳይ ጽ/ቤት የርዕሰ መስተዳድርና ክልል መስ/ም/ቤት ጽ/ቤት ክልል ም/ቤት /አፈጉባኤ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ስራ አመራር ኢንስቲትዮት ገቢዎች ባለስልጣን የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጅ ል/ኮሚሽን
የአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት

የአማራ ነጋዴ ሴቶች

ሙሉአለም የባህል ማዕከል
ንግድ እና ትራንስፖርት ቢሮ
ትምህርት ቢሮ·
ባህር ዳር ኢንኩቤሽን ማዕከል
ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ
ሰማዕታት መታሰቢያ ሃውልት ጽ/ቤት
የአማራ ሴቶች ማህበር
ብአዲን ጽ/ቤት
አስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች
ጥረት ኢንቨስትመንት ዋና ኦዲት ቢሮ
ባህርዳር ከተማ አስተዳድር
ፈለገ ህይወት ሆስፒታል
የአማራ ኮነስትራክሽንና ቤቶች ልማት ኮሚሽን
የአማራ ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭስ በጎ አድራጎት ማህበራት ህብረት ባህር ዳር
ከተማ ልማት
የህዝብ አንባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ
ኢንቨስትመንት ኮሚሽን

47 ቢሮዎች፣ የዞን ሴከተር መ/ቤቶች፣ወረዳዎች ጨፌ ኦሮሚያ
ኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ቢሮ
ኦህዴድ ጽ/ቤት
የኦሮሚያ ዋናው ኦዲተር የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ
የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የኦሮሚያ ገጠር መሬትና አካባቢ ጥበቃ ቢሮ
የኦሮሚያ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ
የኦሮሚያ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ
የኦሮሚያ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮምሽን የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮምሽን
የኦሮሚያ አርብቶ አደር ኮምሽን የኦሮሚያ ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮምሽን
የኦሮሚያ የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን
የኦሮሚያ ኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ
የኦሮሚያ ከተማ መሬት አስተዳደር ቢሮ የኦሮሚያ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ
የኦሮሚያ ጥቃቅንና አነስተኛ ማይክሮ ኢንተርፕራይዝ ቢሮ የኦሮሚያ ህ/ሥ/ማ/መስፋፊያ ቢሮ
የኦሮሚያ ትራንስፖርት ኤጀንሲ
የኦሮሚያ ከተሞች ፕላን ኢንስቲትዩት
የኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት
የኦሮሚያ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ የኦሮሚያ ሲቪል ሰርቪስና መልካም አስተዳደር ቢሮ
የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ
የኦሮሚያ ሴቶችና ሕጻናት ጉዳይ ቢሮ
የኦሮሚያ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ
የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ የኦሮሚያ ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ
የኦሮሚያ አስተዳደርና ፀጥታ ቢሮ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን
የኦሮሚያ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን
የኦሮሚያ የመንግስት ግዢና ንብረት አስወጋጅ ኮሚሽን
የኦሮሚያ የእንስሳትና ዓሳ ሀብት ልማት ቢሮ የኦሮሚያ ገቢዎች ባለስልጣን
የኦሮሚያ መስኖ ልማት ባለስልጣን
የኦሮሚያ የመንግስት ልማት ድርጂቶች ቁጥጥር ባለስልጣን የኦሮሚያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት
የኦሮሚያ መንገዶች ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ
የኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን
የኦሮሚያ አዝዕርት ልማት ኢንተርፕራይዝ የኦሮሚያ ደንና ዱር እንስሳት ኢንተርፕራይዝ
የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሌጅ
የኦሮሚያ የፍትህ አካላት ስልጠናና ምርምር ኢንስቲትዩት የኦሮሚያ ጤና ቢሮ

8181 SMSን ነፃ በመጠቀም

 • የገንዘብ ምንዛሬን ና
 • የመብራት ሃይል መረጃ ያግኙ
eServices
mServices

ምርጫዎች

ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?