Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

ኑዛዜ ማስፈፀም

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

  • በህግ አግባብ የተዘጋጀ የኑዛዜ ሠነድ
  • የኑዛዜ ሠነዱ በተፃፈበት በተፈረመበትና በተመዘገበበት ቀን ወጪ መደረግ አለበት 

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚካሄዱ ሂደቶች

  1. ባለ ጉዳዩ ሠነዱ ተረጋግጦ እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀርባል
  2. ስምሪትና መስተንግዶ ሠራተኛ አመጣጥኖ ያሠማራል
  3. የዕዳና ዕገዳ ማጣሪያ ሠራተኛ ከእዳ ነፃ መሆኑን ያጣራል
  4. የስራ ክፍሉ ሀላፊ ለህግና ለሞራል የማይቃረን መሆኑን ይመረምራል 
  5. አጣሪና አፈራራሚ ሠራተኛ ያጣራል፣ ያፈራርማል፣ ይመዘግባል
  6. ገንዘብ ተቀባይ የአገልግሎትና ቴምብር ቀረጥ ክፍያ ያሰባስባል
  7. የስራ ክፍሉ ሀላፊ በመፈረም ቲተሩን ያሰቀምጣል
  8. የማህተም የዕደላ ሠራተኛ በየገፁ ላይ ማህተም በማድረግ ለባለ ጉዳዩን ድርሻ ይሰጣል የሥራ ሂደቱን ቀሪ ሠነድ ያስተላልፋል