Government Services Government Services

Back

ለኮድ 1 እና 3 /ለንግድ ተሽከርካሪዎች/ ውል መስጠት

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

 • በህግ አግባብ የተዘጋጀ የውል ፅሁፍ /ፎርም/
 • የባቤትነት መታወቂያ /ሊብሬ/
 • ከትራንስፖርት ባስልጣን የዋጋ ግምት ማስረጃ እና ክሊራንስ
 • አግባብ ካለው ግብር አስከፋይ መስሪያ ቤት ክሊራንስ 

አገልግሎቱ ለማግኘት የሚካሄዱ

 1. ባለ ጉዳዩ ሠነዱ ተረጋግጦ እንዲመዘገበለት ጥያቄ ያቀርባል
 2. ስምሪትና መስተንግዶ ሠራተኛ አመጣጥኖ ያሠማራል 
 3. የሥራ ክፍሉ ሀላፊ ለህግና ለሞራል የማይቃረን መሆኑን ይመረምራል
 4. አጣሪና አፈራራሚ ሠራተኛ ያጣራል፣ ያፈራርማል፣ ይመዘግባል
 5. ገንዘብ ተቀባይ የአገልግሎትና የቴምብር ቀረጥ ክፍያ ይሰበስባል
 6. ሠነድ አረጋጋጭና መዝጋቢ ሠራተኛ ሰነዶችን በማያያዝና ማህተም በማድረግ ቁጥርና ቀን ይሰጣል
 7. የሥራ ክፍሉ ሀላፊ በመፈረም ቲተሩን ያስቀምጣል
 8. የመማህተምና ዕደላ ሠራተኛ በገጹ ላይ ማህተም በማድረግ የባለጉዳዩን ድርሻ ይሠጣል የሥራ ሂደቱን ቀሪ ሰነድ ያስተላልፋል

Government Service Requriements Government Service Requriements