የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎች የመንግስት አገልግሎት ቅድመ ሁኔታዎችየመንግስት አገልግሎቶች የመንግስት አገልግሎቶች

Back

የሽርክና ወይም የአሽሙር ውል ማስፈፀም

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

  • በህግ አግባብ የተዘጋጀ የውል ፅሁፍ /ፎርም/
  • በውሉ ላይ የተጠቀሰ የተለየ ንብረት ካለ የባቤትነት ማስረጃ፣ ወዘተ…

 
አገልግሎቱን ለማግኘት የሚካሄዱ ሂደቶች

  1. ባለ ጉዳዩ ሠነዱ ተረጋግጦ እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀርባል
  2. ስምሪትና መስተንግዶ ሠራተኛ አመጣጥኖ ያቀርባል
  3. የስራ ክፍሉ ሀላፊ ለህግና ለሞራል የማይቃረን መሆኑን ይመረምራል
  4. አጣሪና አፈራራሚ ሠራተኛ ያጣራል፣ ያፈራርማል፣ ይመዘግባል
  5. ገንዘብ ተቀባይ የአገልግሎትና ቴምብር ቀረጥ ክፍያ ይከፍላል
  6. ሠነድ አረጋጋጭና መዝጋቢ ሠራተኛ ሰነዶችን በማያያዝና ማህተም በማድረግ ቁጥርና ቀን ይሰጣል
  7. የስራ ክፍሉ ሠራተኛ በየገፁ ላይ ማህተም በማድረግ የባለ ጉዳዩን ድርሻ ይሰጣል የሥራ ሂደቱን ቀሪ ሠነድ ያስተላልፋል