Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

በመኪና መያዣነት የሚደረግ ውል መስጠት

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

 • በህግ አግባብ የተዘጋጀ የውል ፅሁፍ /ፎርም/
 • የባለቤትነት መታወቂያ /ሊብሬ/
 • ሕጉ የተጋቢዎችን ስምምነት እንዲኖር የሚጠይቅ ከሆነ የጋብቻ ማስረጃ፣ ጋብቻ ከሌለ ጋብቻ ያለመኖሩን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አግባብ ካለው የቀበሌ አስተዳደር ወይም ማዘጋጃ ቤት 

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚካሄዱ ሂደቶች

 1. ባለ ጉዳዩ ሠነዱ ተረጋግጦ እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀርባል
 2. ስምሪትና መስተንግዶ ሠራተኛ አመጣጥኖ ያሠማራል 
 3. የስራ ክፍሉ ሀላፊ ለህግና ለሞራል የማይቃረን መሆኑን ይመረምራል 
 4. አጣሪና አፈራራሚ ሠራተኛ ያጣራል፣ ያፈራርማል፣ ይመዘግባል
 5. ገንዘብ ተቀባይ የአገልግሎትና የቴምብር ቀረጥ ክፍያ ይሰበስባል
 6. ሠነድ አረጋጋጭና መዝጋቢ ሠራተኛ ሰነዶችን በማያያዝና ማህተም በማድረግ ቁጥርና ቀን ይሰጣል
 7. የስራ ክፍሉ ሀላፊ በመፈረም ቲተሩን ያስቀምጣል
 8. የማህተምና ዕደላ ሠራተኛ በየገፁ ላይ ማህተም በማደረግ የባለ ጉዳዩን  ድርሻ ይሠጣል የሥራ ሂደቱን ቀሪ ሠነድ ያስተላልፋል