Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

ሣይታደስ ለቆየ መንጃ ፈቃድ እድሳት መጠየቅ

አገልግሎት ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

 • መንጃ ፈቃድ ማቅረብ
 • ፓስፖርት ሳይዝ የሆነ 1 ጉርድ ፎቶ ግራፍ ማቅረብ
 • የቀበሌ ነዋሪነት ማረጋገጫ መታወቂያ ማቅረብ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች

 1. የደንበኞችን አገልግሎት ማመልከቻ ፎርም ከመንጃ ፈቃድ እደሳ ቢሮ በመግዛት መሙላት
 2. የተሞላውን ፎርምና የመንጃ ፈቃድ በዛው ቢሮ ማቅረብ
 3. የተሞላው ፎርም በዛው ቢሮ ትክክለኛነቱ ከተረጋገጠ በኋላ የድርጅቱ ሠራተኛ ውሳኔውን ያስተላልፋል
 4. በዛውቢሮ የመንጃ ፈቃድ ደብተር 50 ብር ይከፈላል
 5. በዛው ቢሮ የአገልግሎት ክፍያ ይከናወናል
 6. በዛው ቢሮ ባለ 5 ብር ቴምብር ገዝቶ ያስገባል
 7. የተከፈለበት ደረሰኝ ወደ ሚመለከተው አካል ይመራል
 8. የተመራለት አካል ለተጠቀሰው አገልግሎት አስፈላጊ የሆነውን እድሳት ያከናውናል