Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

ንግድ ፈቃድ ማውጣት

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

የመነሻ ካፒታላቸው ከ 5000 ብር በታች ለሆነ ነጋዴዎች ንግድ ፈቃድ ለማውጣት ማሟላት የሚገባቸው ነገሮች

  • ለዋናው ምዝገባና ለንግድ ፈቃድ 8 ጉርድ ፎቶ ግራፍ
  • የቀበሌ ነዋሪነት መታወቂያ
     

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች

  1. የማመልከቻ ደብዳቤ ለንግድ ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ማስገባት
  2. የሚመለከተው አካል ማመልከቻ ደብዳቤውን ይመለከታል
  3. የቴምብርና የአገልግሎት ክፍያ በዛው ቢሮ ይከፈላል
  4. ለዋናው ምዝገባ 50 ብር በዛው ቢሮ ይከፈላል
  5. ለንግድ ፈቃድ 60 ብር በዛው ቢሮ ይከፈላል
  6. ክፍያውን ከከፈሉ በኋላ በዛው ቢሮ ንግድ ፈቃድ ይሠጠዋል