Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

ልዩ ልዩ ስምምነቶች ማስፈፀም

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስልጉ መስፈርቶች

 • በህግ አግባብ የተዘጋጀ የውል ፅሁፍ /ፎርም/
 • ውሉ የተለየ ንብረትን ወይም መብትን የሚመለከት ከሆነ ባለቤትነትን የሚያረጋግጥ ማስረጃ
 • እንደአስፈላጊነቱ እና እንደ ንብረቱ ዓይነት ክሊራንስና ሌሎች የድጋፍ ማስረጃዎች

 አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች

 1. ባለጉዳዩ ሰነዱ ተረጋግጦ እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀርባል
 2. ስምሪትና መስተንግዶ ሠራተኛ አማጣጥኖ ያሠማራል
 3. የስራ ክፍሉ ኃላፊ ለህግና ለሞራል የማይቃረን መሆኑን ይመረምራል
 4. አጣሪና አፈራራሚ ሠራተኛ ያጣራል፣ ያፈራርማል፣ ይመዘገባል
 5. ገንዘብ ተቀባይ የአገልግሎትና የቴምብር ቀረጥ ክፍያ ያሰባስባል
 6. ሠነድ አረጋጋጭና መዝጋቢ ሠራተኛ ሰነዶችን በማያያዝና ማህተም በማድረግ ቁጥርና ቀን ይሰጣል
 7. የስራ ክፍሉ ኃላፊ በመፈራረም ቲተሩን ያስቀምጣል
 8. የማህተምና ዕደላ ሠራተኛ በየገፁ ላይ ማህተም በማድረግ የባለ ጉዳዩን ድርሻ ይሠጣል የሥራ ሂደቱን ቀሪ ሰነድ ያስተላልፋል