Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

ውክልና-የጠቅላላ ውክልና ሥልጣን መስጠት

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

  • በሕግ አግባብ የተዘጋጀ የውክልና ስልጣን መስጫ ሠነድ
  • በውክልና ማስረጃው ላይ የተጠቀሰ የተለየ ንብረት ወይም መብት ካለ የወካይ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች

  1. ባለ ጉዳዩ ሠነዱ ተረጋግጦ እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀርባል
  2. ስምሪትና መስተንግዶ ሠራተኛ አመጣጥኖ ያሠማራል
  3. የስራ ክፍሉ ኃላፊ ለሕግና ለሞራል የማይቃረን መሆኑን ይመረምራል
  4. አጣሪና አፈራራሚ ሠራተኛ ያጣራል፣ያፈራርማል፣ይመዘግባል
  5. ገንዘብ ተቀባይ የአገልግሎትና የቴምብር ቀረጥ ክፍያ ይሰበስባል
  6. ሠነድ አረጋጋጭና መዝጋቢ ሠራተኛ ሰነዶችን በማያያዝና ማህተም በማድረግ ቁጥርና ቀን ይሰጣል
  7. የስራ ክፍሉ ኃላፊ በመፈረም ቲተሩን ያስቀምጣል
  8. የማህተምና የዕደላ ሠራተኛ በየገፁ ላይ ማህተም በማድረግ የባለ ጉዳዩን ድርሻ ይሠጣል የሥራ ሂደቱን ቀሪ ሰነድም ያስተላልፋል