Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

ውክልና-የቤተሰብ ውክልና ሥልጣን መስጠት

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

 • በሕግ አግባብ የተዘጋጀ የውክልና ስልጣን መስጫ ሠነድ
 • ለሶስተኛ ወገን የሚሰጥ የቤተሰብ ውክልና ከሆነ የመጀመሪያ የውክልና ሥልጣን ሰነድ
 • የቤተሰብ ውክልና የሚሰጠው በፍትሃብሔር ሥነስርዓት ቁጥር 58 መሠረት የወካይና የተወካይ የዝምድና ማስረጃ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚካሄዱ ሂደቶች

 1. ባለ ጉዳዩ ሠነዱ ተረጋግጦ እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀርባል
 2. ስምሪትና መስተንግዶ ሠራተኛ አመጣጥኖ ያቀርባል
 3. የስራ ክፍሉ ሀላፊ ለህግና ለሞራል የማይቃረን መሆኑን ይመረምራል
 4. አጣሪና አፈራራሚ ሠራተኛ ያጣራል፣ይፈርማል፣ይመዘግባል
 5. ገንዘብ ተቀባይ የአገልግሎትና የቴምብር ቀረጥ ክፍያ ያሰባስባል
 6. ሠነድ አረጋጋጭና መዝጋቢ ሠራተኛ ሰነዶችን በማያያዝና ማህተም በማድረግ ቁጥርና ቀን ይሰጣል
 7. የሰራ ክፍሉ ሀላፊ በመፈረም ቲተሩን ያስቀምጣል
 8. የማህተምና የዕደላ ሠራተኛ በየገፁ ላይ ማህተም በማድረግ ለባለ ጉዳዩ ይሰጣል የስራ ሂደቱን ቀሪ ሰነድም ያስተላልፋል