Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

Waligaltte gurgura ykn gargassa kan amloota projekitti hinsochonee s /mana,gammoo ykn miriga liisi /

Ulageen arganna tajaajila

 • Bifa seera qabeessatiin fayyadamuu
 • Waligaltte Mata duree./mannii kan argamuu qabuu bulichinsa finfinne keessattii ta'uu qaba.
 • Fudhanna lafa fi kanfalitti ashuura kan kanfalamee bajeeta wagga baranaa.
 • Raga sartiifikatii fudhaf heeruma ,yoo futifi heeruminni darbee xaalaya kan abba itti gafatama hiqabanne ykn bulichinsa magaalaa kan  yoofutif herumini hinadeemisifaminne,
 • Ragan sartifikettii firumma yoo ergamee karaa dhaalame
 • Yoo bitaan dhaaloonni isa kan jalqaba Itoophiya dhaloon isa biyya ala biyyaleessa,waraqan raga kan kennamuuf abbat'iita ilalichissura'idha.
 • Yoo kan gurguruu kan galma'ee ta'e galmeen daldala,dirqaman waraqa quliqulinna qabachuu qaba ashuura hinbitaminneerra walaba ta'uu qaba,seera qabeessa kan ta'e abbatitarra waraqa ashuura keennamuuf qaba.
 • Yoo kontiratin isaa mirga lisi qabatee,dabalata armman oliirrat lafa ala fi fudhanna ashuuratidha.
 • Konitirata lisii
 • Kanfalitti lisii gahee fudhachuu qaba
 • Yoo bitaan kan biyya ala biyyaleesa,eyaminni investeera,ittifuufa…

Taritiiba arganna tajaajila

 1. Mamilittooni gafii raga seera qabeessa abba hangoo fi galma'uu.
 2. Liqiin kan to'atamuu kara abba hangoo qabeessatiin
 3. Ittigafataman kuta sana to'achuu yoo gafii seera qabeessa  hintanee fi lafa safuu
 4. Naminii dhimmi kun ilalichisuu ordoofuu qaba,to'achuu fi galmee waligaltte
 5. Kanfaltin tajaajila kanfalamuu kan qabuu kara kasheratiindha.