Kan Heera mootummaan ittiin bulu dabarsuu Kan Heera mootummaan ittiin bulu dabarsuu

Nuti Saboonni, Sab-Lannoonni, Uummatoonni  Ittiyoophiyaa:

Biyya keenya itiyoophiyaa keessatti Nageenya  fulla'aa fi Dimookiraasin wabumma qabu akka diriiru, guddinni Dinagdee fi Hawaasummaa keenyaa akka arifatu , mirga hiree keenyaa ofiin murteeffachunntti qabnu fayyadamnee, fedhii bilsaa keenyaa, Ol'aantummaa seeraa fi fedhii keenya irratti ksan hudaa'e hawaasa siyaasa tokkoo walin ijaarundhaaf kutannee ka'undhaan;

Kaayoo kana galmaan ga'unf, mirgoonni bu'uuraa dhuunffaa, sabaa, lammii kabajamuu isaanii, walqizzummaan saalaaq mirkanaa'uu isaa, aadawanii fi amantiwwan loogii tokko malee akka tarkaanfatan gochuun barbaaqchisaa if amontaa keenya cimaa waan ta' eef;

Biyya keenya itiyoophiyaa keessatti, aadaa boonsaa mata mataa keenyaa kan qabnu, haala teessumaa Lafaa kan mata-mataa keenyaa qabaachaa if Uummattoonni daameewwanii fi sadarkaalee garaagaraa irratti waliin taanee biyya keessa jiraachaa kan turree if keessa tan jiraannu waan ta'eef, ilaalchaa fi faayidaa waliin horanne qabna jennee waan amannuuf;

Carraa waliinii keenya kan gara fuula duraa kan irratti bu'uureffamuu qabu, dogoggora walitti dhufeenya keenyaa seenaa keenya darbe irraa dhaalle sirreessuu fi faaydaa waliinii keeya guddisuu irratt ta'uu isaa fudhachuun;

Faayidaa, mirgaa fi bilisummaa waliinii keenya wadeeggarsaan guddisuudhaaf barbaachisummaa hawaasa dinagdee tokko ijaaruutti amanuudhaan;

Dimookiraasii fi nagaa qabsoo fi wareegama gumaachineen argaman  fulla insa isaa mirkaneessuuf;

Heerri Mootummaa kun, kaayyoolee fi amantawwa armaan olitti ibsineef gudunfaa akka nuuf ta'u bakka bu'oota filannee erginee yaa'ii Heera Mootummaatin har'a Sadaasa 29, 1987 raggaasifneerra.