Government Services Government Services

Back

የመኪና ግብር ከፋይ

አገልግሎት ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

 • የሻጭና የገዥ የሽያጭ የመንደር ውል ማቅረብ
 • የባለ ንብረት ሕጋዊ ውክልና ማቅረብ
 • የቀበሌ ነዋሪነት ማረጋገጫ መታወቂያ ማቅረብ
 • ሊብሬ ማቅረብ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች

 1. የደንበኞችን አገልግሎት ማመልከቻ ፎርም በስም ዝውውር ቢሮ በመግዛት መሙላት
 2. የተሞላውን ፎርም ስም ዝውውር ቢሮ ማቅረብ
 3. የተሞላው ፎርም በዛው ቢሮ ትክክለኛነቱ ከተረጋገጠ በኋላ የሚመለከተው አካል ውሳኔውን ያስተላልፋል
 4. ባለ 5 ብር ቴምብር ገዝቶ ማቅረብ
 5. በስም ዝውውር ቢሮ እንደ መኪናው አገልግሎት ክፍያ ይፈጽማል
 6. የተከፈለበት ደረሰኝ ወደ ሚመለከተው ሠራተኛ ይመራል
 7. የሚመለከተው አካል የሚመለከተውን ሽያጭ ያጸድቃል

Government Service Requirements Government Service Requirements