Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

የስልክ/ የኢንተርኔት /የፋክስ/ ሂሳብ መክፈል

አገልግሎቱን ለማግኘት መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

  • ከወር በፊት የከፈሉበትን ደረሰኝ ማቅረብ ወይም የአዲስ አበባ ስልክ ከሆነ የአካውንት ቁጥር መግለጽ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች

  1. ተገልጋይ በሚገኝበት አካባቢ በሚገኘው የኮርፖሬሽን የሂሳብ መቀበያ ክፍል በመሄድ መረጃውን ይሠጣል
  2. በዛው ክፍል ትክክለኛነቱ ይረጋገጣል
  3. የተጠቀሙበት ወርሃዊ ክፍያ ይነገራቸዋል
  4. መክፈሉ ከተረጋገጠ በኋላ ደረሰኙ ይሠጣቸዋል