Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

የማፍረሻ ፈቃድ የመስጠት አገልግሎት

አገልግሉት ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርች

 • የቀበሌ ነዋሪነት መታወቂያ
 • የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ
 • የተገነባው ቤት የፀደቀ ፕላን

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች

 1. ፎርም መውሰጃ ቢሮ በመሄድ የግንባታ ፈቃድ ፎርም ወስዶ መሙላት
 2. የተሞላውን ፎርም የይዞታ አስተዳደር ቢሮ ማስገባት
 3. የተሞላውን ፎርም በዛው ቢሮ የሚገኝ ባለሙያ ይመለከታል
 4. ፎርሙን ከተመለከተ በኋላ ፋይል መጠየቂያ ካርድ ይሠጣቸዋል
 5. የፋይል ማውጫውን ካርድ በመያዝ  መዝገብ ቤት መስጠት
 6. መዝገብ ቤት መዝገቡን የይዞታ አስተዳደር ቢሮ በመውሰድ ለባለሙያው ይሠጣል
 7. ባለሙያው መዝገቡን በመመልከት የክፍያ ዝርዝር ያወጣል
 8. የወጣውን የክፍያ ዝርዝር ለባለጉዳዩ ይሠጣቸዋል 
 9. በዛው ቢሮ የአገልግሎት ክፍያ ይከናወናል
 10. የተከፈለውን ደረሰኝ በዛው ቢሮ ይገባል
 11. የሚመለከው አካል የማፍረሻ ፈቃድ ይሠጣቸዋል