Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

መሸኛ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

  • 1 ጉርድ ፎቶ ግራፍ ያመጣል
  • የቀድሞ መታወቂያውን ያመጣል

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች

  1. ከደንበኞች አገልግሎት ቢሮ ማመልከቻ ፎርም 1 በመውሠድ ፎቶ ኮፒ አድርጐ ይሞላል
  2. የተሞላውን ፎርም ደንበኞች አገልግሎት ቢሮ ያስገባዋል
  3. የሚመለከተው አካል ማመልከቻ ፎርሙን ተመልክቶ የሚያስፈልገውን መሸኛ ደብዳቤ ይጽፍለታል