Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

መንጃ ፍቃድ ማደስ

አገልግሎትን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

  • ሊቀየር የሚፈለገውን መንጃ ፍቃድ ማቅረብ
  • ፓስፖርት ሳይዝ የሆነ 1 ጉርድ ፎቶ ግራፍ ማቅረብ 

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚከናወኑ ሂደቶች 

  1. የደንበኞችን አገልግሎት ማመልከቻ ፎርም ከመንጃ ፈቃድ እደሳ ቢሮ ገዝቶ መሙላት
  2. የተሞላውን ፎርምና ባለ 5 ብር ቴምብር በመንጃ ፈቃድ እደሳ ቢሮ ማቅረብ
  3. የተሞላው ፎርም በዛው ቢሮ ትክክለኛነቱ ከተረጋገጠ በኋላ የሚመለከተው ሠራተኛ ውሳኔውን ያስተላልፋል
  4. በዛው ቢሮ የመንጃ ፈቃድ ደብተር 50 ብር ይከፈላል
  5. በዛው ቢሮ የአገልግሎት ክፍያ ይከፈላል
  6. የተከፈለበት ደረሰኝ ወደ ሚመለከተው የቴክኒክ ክፍል ይመራል
  7. በተመራለት የቴክኒክ ክፍል የተጠየቀው የመንጃ ፈቃድ እድሳት አገልግሎት ይሠጣል