Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

የውል ወይም የውክልና መሻሪያ ጥያቄ ማስፈፀም

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

 • በህግ አግባብ የተዘጋጀ የውክልና ወይም የውል ማሻሪያ ማመልከቻ
 • የሚሻረው የውል ወይም ውክልና ሰነድ ዋናውና ፎቶ ኮፒው
 • የሚሻረው ሰነድ ቀደም ብሎ ተረጋግጦ በተመዘገበበት ቦታ መሆን አለበት

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚካሄዱ ሂደቶች

 1. ሠነዱ ተረጋግጦ እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀርባል
 2. ስምሪትና መስተንግዶ ሠራተኛ አመጣጥኖ ያሠማራል
 3. የስራ ክፍሉ ሀላፊ ለህግና ለሞራል የማይቃረን መሆኑ ይመረምራል
 4. ለማጣራት ብሎም ለማፈራረም ወደ አጣሪና አፈራራሚ ሠራተኛ ይመራል
 5. ገንዘብ ተቀባይ የአገልግሎትና የቴምብር ቀረጥ ክፍያ ይቀበላል
 6. ሠነድ አረጋጋጭና መዝጋቢ ሠራተኛ ሰነዶችን በማያያዝና ማህተም በማድረግ ቁጥርና ቀን ይሰጣል
 7. የስራ ክፍሉ ሀላፊ በመፈረም ቲተሩን ያስቀምጣል
 8. የማህተምና የዕደላ ሠራተኛ በየገፁ ላይ ማህተም በማድረግ የባለ ጉዳዩን ድርሻ ይሰጣል የስራ ሂደቱን ቀሪ ሰነድ ያስተላልፋል