Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

ገበሬዎች የአዲስ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ

አገልግሎቱን ለማግኘት መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች 

  • ምርምር በተደረገበት አካባቢ ነዋሪ መሆኑ
  • ማመልከቻ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚካሄዱ ሂደቶች

  1. በአካባቢው የሚገኝ የግብርና ጽ/ቤት በመሄድ ማመልከቻውን ያስገባል
  2. ትክክለኛነቱ ይረጋገጣል
  3. ባለሙያ ይመድብለታል 
  4. በመጨረሻም አገልግሎቱን በጠየቀው መሠረት አገልግሎት ይሠጠዋል