Government Service Requriements Government Service RequriementsGovernment Services Government Services

Back

የልዩ ልዩ ንብረት ሽያጭ ወይም ስጦታ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስልጉ መስፈርቶች

 • በህግ አግባብ የተዘጋጀ የውል ፅሁፍ /ፎርም/
 • በውሉ የተመለከተው ንብረት የባለቤትነት ማስረጃ
 • እነደአስፈላጊነቱ ግምት
 • ዲክላራሲዮን ከቀረጥ ነፃ ከሆነ ከገቢዎች ሚኒስቴር የተፃፈ ደብዳቤ፣ ወዘተ…..
 • ሻጩ ወይም ገ¸ው የንግድ ማህበር ከሆነ የመመስረቻ ፅሁፍና መተዳደሪያ ደንብ ወይም ቃለ ጉባኤ
 • እንደአስፈላጊነቱ ክሊራንስ

አገልግሎቱን ለማግኘት የማካሄዱ ሂደቶች

 1. ባለጉዳዩ ሠነዱ ተረጋግጦ እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀርባል
 2. ስምሪትና መስተንግዶ ሠራተኛ አማጣጥኖ ያሠማራል
 3. የስራ ክፍሉ ሀላፊ ለህግና ለሞራል የማይቃረን መሆኑን ይመረምራል
 4. አጣሪና አፈራራሚ ሠራተኛ ያጣራል፣ ያፈራርማል፣ ይመዘግባል
 5. ገንዘብ ተቀባይ የአገልግሎትና የቴምብር ቀረጥ ክፍያ ያሰባስባል
 6. ሠነድ አረጋጋጭና መዝጋቢ ሠራተኛ ሰነዶችን በማያያዝና ማህተም በማድረግ ቁጥርና ቀን ይሰጣል
 7. የስራ ክፍሉ ሀላፊ በመፈራረም ቲተሩን ያስቀምጣል
 8. የማህተምና ዕደላ ሠራተኛ በየገፁ ላይ ማህተም በማድረግ የባለ ጉዳዩ ድርሻ ይሠጣል የሥራ ሂደቱን ቀሪ ሠነድ ያስተላልፋል