Skip to Content

አገልግሎቶች በሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች

የሚፈልጉትን አገልግሎት የሚሰጠውን የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ካወቁት ይህን አማራጭ ይጠቀሙ:-

nextዝርዝሮችንለማግኘትእዚህላይይጫኑ

አገልግሎቶች በርዕሰ ጉዳይ

የሚፈልጉትን አገልግሎትርዕሰ ጉዳይ  ካወቁት ይህን አማራጭ ይጠቀሙ:-

nextዝርዝሮችንለማግኘትእዚህላይይጫኑ

services